Číslo hlasovania: 8049
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k návrhu na zmenu finančného memoranda projektu ISPA/KF „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno – kanalizácia“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

žiadosť o zmenu finančného memoranda projektu ISPA/KF „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno – kanalizácia“ na využitie úspory, rezervy (rozdiel medzi sumou z FM a výslednou sumou z verejnej súťaže) vo výške 170.059,26 EUR na rozšírenie dĺžky obnovy kanalizácie – zrealizovanie 230m tesnenia v druhej časti Letnej ulice s tým, že v prípade neodsúhlasenia zo strany Európskej komisie, Mesto Komárno vykryje náklady v celkovej uvedenej výške z rezervného fondu Mesta Komárno na rok 2008,

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno

1. premietnuť zmeny v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Rozpočtu mesta Komárno na rok 2008,
2. postupovať v zmysle bodu A a B/1 tohto uznesenia.

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ Komárno
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Attila Farkas MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali: