Číslo hlasovania: 805
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – finančná čas k rozpočtu na rok 2004 – ZŠ Rozmarínová a ŠKD pri ZŠ Rozmarínová


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. rozpočet ZŠ Rozmarínová na strane príjmov a výdavkov na 7.720 tis. Sk na rok 2004,
2. rozpočet ŠKD pri ZŠ Rozmarínová na strane príjmov a výdavkov na 581 tis. Sk na rok 2004.

B) ukladá riaditežke ZŠ Rozmarínová

postupova v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: ihneď
Zodpovedný: riaditežka ZŠ Rozmarínová
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: