Číslo hlasovania: 8050
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k Informatívnej správe projektu ISPA/KF „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno – kanalizácia“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

Informatívnu správu projektu ISPA/KF „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno-
kanalizácia“.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  László Fazekas
 Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali: