Číslo hlasovania: 8051
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty v súlade § 6 ods. 6 VZN
Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN“), so žiadateľmi:

1. Katarína Baloghová, trvale bytom Komárno
- bytu Vodná ul. 8/89, Komárno,

2. Silvester Mészáros, a Alžbeta Mészárosová, obaja trvale bytom Komárno
- bytu Kúpeľná ul. 11/9, Komárno,

3. Renáta Mazanová, trvale bytom Komárno
- Hviezdna ul. 13/14, Komárno,

4. Marta Bonczová, a brat Gabriel Boncz, obaja trvale bytom Komárno
- bytu Ul. Budovateľská 52/2, Komárno,

ktorí v súlade s § 6 ods. 6 VZN zaplatili celý nedoplatok na nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s užívaním bytu po uplynutí výpovednej lehoty a podali žiadosť o odkúpenie nájomného bytu,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. spracovať a zaslať návrh zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

2. následne pripraviť a zaslať návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu v súlade s § 6 ods. 6 VZN v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 60 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali: