Číslo hlasovania: 8052
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k návrhu na schválenie aktualizovaného Zoznamu žiadateľov o prenájom mestského bytu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

aktualizovaný Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2008
(zoznam tvorí prílohu uznesenia)

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno

zverejniť aktualizovaný Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2008 na úradných tabuliach mesta a webovej stránke mesta.

Termín: do 30. marca 2008
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  László Fazekas
 Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: