Číslo hlasovania: 8053
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely podža VZN Mesta Komárno č. 9/2003 o priznaní dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely pre:

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Komárno, so sídlom 945 01 Komárno, Senný trh č. 3, na rekreovanie detí z Komárna zo sociálne slabých rodín vo výške 72.000,- Sk,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

poukáza schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárna na
sociálne a zdravotné účely pre:

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Komárno, so sídlom 945 01 Komárno, Senný trh č. 3, na rekreovanie detí z Komárna zo sociálne slabých rodín vo výške 72.000,- Sk.

Termín: do 25. júla 2008
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: