Číslo hlasovania: 8057
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely podľa VZN Mesta Komárno č. 9/2003 o priznaní dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely pre:

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Námestie Kossutha 3, 945 01 Komárno, na autobusovú prepravu účastníkov rekondično-zdravotného a rehabilitačného pobytu do Nového Smokovca na základe konkrétnej faktúry vo výške 37.000,- Sk,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Námestie Kossutha 3, 945 01 Komárno, na autobusovú prepravu účastníkov rekondično-zdravotného a rehabilitačného pobytu do Nového Smokovca na základe konkrétnej faktúry vo výške 37.000,- Sk.

Termín: do 30. júna 2008
Zodpovedný: prednosta MsÚ




Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: