Číslo hlasovania: 8058
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely podľa VZN Mesta Komárno č. 9/2003 o priznaní dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely pre:

Židovská náboženská obec v Komárne – Komáromi Zsidó Hitközség, Eötvösova ul. 15, 945 01 Komárno, na program Oreach – vendég vo výške 8.000,- Sk, ako príspevok na zakúpenie balíkov, tlakomeru a glukomeru,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Židovská náboženská obec v Komárne – Komáromi Zsidó Hitközség, Eötvösova ul. 15, 945 01 Komárno, na program Oreach – vendég vo výške 8.000,- Sk, ako príspevok na zakúpenie balíkov, tlakomeru a glukomeru.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: