Číslo hlasovania: 8059
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k Návrhu na zmenu organizačnej štruktúry Materskej školy Ul. mieru 16, Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

zmenu organizačnej štruktúry Materskej školy Ul. mieru 16, Komárno, s účinnosťou od 1. apríla 2008 - zvýšenie počtu pedagogických zamestnancov o 0,6,
(organizačná schéma tvorí prílohu uznesenia)

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť realizáciu organizačných zmien v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 31. marec 2008
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: