Číslo hlasovania: 806
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – finančná čas k rozpočtu na rok 2004 – ZŠ Slobody a ŠKD pri ZŠ Slobody


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. rozpočet ZŠ Slobody na strane príjmov a výdavkov na 6.564 tis. Sk na rok 2004,
2. rozpočet ŠKD pri ZŠ Slobody na strane príjmov a výdavkov na 313 tis. Sk na rok 2004.

B) ukladá riaditežky ZŠ Slobody

postupova v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: ihneď
Zodpovedný: riaditežka ZŠ Slobody
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas Mgr. Lajos Szép
Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende Ing. Zoltán Varga
Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: