Číslo hlasovania: 8060
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Eötvösova ul. 39, Komárno o zvýšenie počtu výchovných skupín a dotácie na školský klub detí


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

zvýšenie počtu výchovných skupín v Školskom klube detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Eötvösova ul. 39, Komárno a zvýšenie finančnej dotácie na mzdy a odvody na originálnu kompetenciu školy.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: