Číslo hlasovania: 8061
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Komárno o zvýšenie dotácie na školský klub detí


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

zvýšenie finančnej dotácie vo výške 285 884,- Sk na realizáciu projektu celodennej výchovno-vyučovacej starostlivosti v školskom klube detí Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. Mieru 2, Komárno.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: