Číslo hlasovania: 8062
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k Návrhu na delegovanie zástupcov mestského zastupiteľstva do školských rád


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ odvoláva

delegovaných zástupcov Mestského zastupiteľstva v Komárne z rady škôl a školských zariadení nasledovne:

Základné školy
Základná umelecká škola
Letná ul. 12, 945 01 Komárno
MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Štefan Zámbó
László Fazekas
Základná škola
Komenského ul. 3, 945 01 Komárno
Mgr. Ondrej Gajdáč
Lajos Szép
JUDr. Éva Hortai
Základná škola
Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno
Ing. László Győrfy
Juraj Bača
Ing. Gabriel Weszelovszky
Základná škola
Rozmarínová ul. 1, 945 01 Komárno
Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Gabriel Weszelovszky
Ing. Gabriel Dékány
Základná škola s VJM
Ul. práce 24, 945 01 Komárno
JUDr. Éva Hortai
Ing. László Győrfy
Mgr. Béla Keszegh
Základná škola s VJM
Eötvösova ul. 39, 945 01 Komárno
Mgr. Imre Andruskó
Attila Farkas
Mgr. György Batta
Základná škola Móra Jókaiho s VJM
Ul. mieru 2, 945 01 Komárno
Lajos Szép
Attila Petheő
Csaba Fehér
Špeciálna základná škola s VJM
Košická 8, 945 01 Komárno
László Fazekas
Materské školy
Materská škola
Kapitánova ul. 29, 945 01 Komárno
MUDr. Peter Tóth
Materská škola s VJM
Handlovská ul. 4, 945 01 Komárno
Ing. Béla Szabó
Materská škola
Ul. mieru 16, 945 01 Komárno
Ing. Kornél Horváth
Mgr. Štefan Zábojník
Materská škola s VJM
Ul. františkánov 20, 945 01 Komárno
Mgr. Béla Keszegh
Materská škola
Ul. Komáromi Kacza 33, 945 01 Komárno
Attila Farkas
Materská škola s VJM
Ul. Komáromi Kacza 39, 945 01 Komárno
Ing. László Stubendek
Materská škola s VJM
Vodná ul. 29, 945 01 Komárno
MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Róbert Bolyo
Materská škola
Mederčská ul. 38, 945 01 Komárno
Mgr. György Batta
Materská škola
Eötvösova ul. 64, 945 01 Komárno
MUDr. Anton Marek
Ing. Alexander Patus
Materská škola
Dlhá ul. 1, 945 01 Komárno – Nová Stráž
Ing. Peter Birkus
Materská škola s VJM
Dlhá ul. 1, 945 01 Komárno – Nová Stráž
Ing. Peter Birkus
Centrum voľného času
Rozmarínová ul. 2, 945 01 Komárno
Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Štefan Zábojník


B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

doručiť delegovaným zástupcom mestského zastupiteľstva oznámenie o odvolaní v zmysle bodu A/ uznesenia,

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ


C/ deleguje

zástupcov mestského zastupiteľstva do rady škôl a školských zariadení nasledovne:

Základné školy
Základná umelecká škola
Letná ul. 12, 945 01 Komárno
MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Štefan Zámbó
László Fazekas
Základná škola
Komenského ul. 3, 945 01 Komárno
Mgr. Ondrej Gajdáč
Lajos Szép
JUDr. Éva Hortai
Základná škola
Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno
Ing. László Győrfy
Juraj Bača
Ing. Gabriel Weszelovszky
Základná škola
Rozmarínová ul. 1, 945 01 Komárno
Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Gabriel Weszelovszky
Ing. Gabriel Dékány
Základná škola s VJM
Ul. práce 24, 945 01 Komárno
JUDr. Éva Hortai
Ing. László Győrfy
Mgr. Béla Keszegh
Základná škola s VJM
Eötvösova ul. 39, 945 01 Komárno
Mgr. Imre Andruskó
Attila Farkas
Mgr. György Batta
Základná škola Móra Jókaiho s VJM
Ul. mieru 2, 945 01 Komárno
Lajos Szép
Attila Petheő
Csaba Fehér
Špeciálna základná škola s VJM
Košická 8, 945 01 Komárno
László Fazekas
Materské školy
Materská škola
Kapitánova ul. 29, 945 01 Komárno
MUDr. Peter Tóth
Materská škola s VJM
Handlovská ul. 4, 945 01 Komárno
Ing. Béla Szabó
Materská škola
Ul. mieru 16, 945 01 Komárno
Ing. Kornél Horváth
Mgr. Štefan Zábojník
Materská škola s VJM
Ul. františkánov 20, 945 01 Komárno
Mgr. Béla Keszegh
Materská škola
Ul. Komáromi Kacza 33, 945 01 Komárno
Attila Farkas
Materská škola s VJM
Ul. Komáromi Kacza 39, 945 01 Komárno
Ing. László Stubendek
Materská škola s VJM
Vodná ul. 29, 945 01 Komárno
MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Róbert Bolyo
Materská škola
Mederčská ul. 38, 945 01 Komárno
Mgr. György Batta
Materská škola
Eötvösova ul. 64, 945 01 Komárno
MUDr. Anton Marek
Ing. Alexander Patus
Materská škola
Dlhá ul. 1, 945 01 Komárno – Nová Stráž
Ing. Peter Birkus
Materská škola s VJM
Dlhá ul. 1, 945 01 Komárno – Nová Stráž
Ing. Peter Birkus
Centrum voľného času
Rozmarínová ul. 2, 945 01 Komárno
Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Štefan Zábojník


D/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

pripraviť delegačné listy a zabezpečiť doručenie oznámenia o delegovaní zástupcov mestského zastupiteľstva na školy a školské zariadenia.

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali: