Číslo hlasovania: 8063
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k Žiadosti o súhlas k zaradeniu jazykovej školy do siete škôl a školských zariadení


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ súhlasí

so zaradením Lingua center s.r.o., Platánova alej 10B, 945 01 Komárno, do siete škôl a školských zariadení od školského roka 2008/2009,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

vykona všetky potrebné opatrenia v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.


Termín: 15. apríla 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: