Číslo hlasovania: 8064
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k Návrhu na poskytnutie finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

poskytnutie účelových dotácií z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť nasledovne:

1. Občianske združenie Álmodozók, Ul. práce 25, Komárno
vo výške 10 000,-Sk na predstavenie muzikálu "Egri csillagok",
2. CSEMADOK, Mestská organizácia, Kossuthovo námestie 3, Komárno
vo výške 15 000,-Sk na účasť speváckeho zboru Concordia na súťaži v Prahe,
3. CSEMADOK, Mestská organizácia, Kossuthovo námestie 3, Komárno
vo výške 20 000,-Sk na usporiadanie festivalu Harmonia Sacra Danubiana,
4. Občianske združenie ÉS, Hlavná 34, Komárno – Nová Stráž
vo výške 15 000,-Sk na XII. Obecný deň Novej Stráže,
5. Gymnázium L. J. Šuleka, Pohraničná 10, Komárno
vo výške 10 000,-Sk na výmenný program žiakov „Od Vltavy k Dunaju“,
6. Gymnázium L. J. Šuleka, Pohraničná 10, Komárno
vo výške 15 000,-Sk na stretnutie študentov družobných miest „Mladým patrí svet“,
7. Harsányi J. Szakkollégium
vo výške 15 000,-Sk na pracovné stretnutie mladých ekonómov,
8. Pro Studentibus Universitatis Nominate De Selye János, Bratislavská cesta 2, Komárno
vo výške 15 000,-Sk na tábor mladých študentov "Gilice gólytábor"
9. Gymnázium H. Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. biskupa Királya 5, Komárno
vo výške 10 000,-Sk, ako podpora aktivít z príležitosti storočnice budovy Gymnázia Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským, Komárno,
10. Jókaiho dni, n.f., Kossuthovo námestie 3, Komárno
vo výške 20 000,-Sk na usporiadanie 45. Jókaiho dni
11. Jókaiho nadácia, Petőfiho 1, Komárno
vo výške 10 000,-Sk na divadelné predstavenia z príležitosti ukončenia slávnostnej sezóny,
12. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a muzejné združenie, Námestie gen. Klapku 9, Komárno
vo výške 10 000,-Sk na odhalenie pamätnej tabule Beöthyho,
13. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a muzejné združenie, Námestie gen. Klapku 9, Komárno
vo výške 5 000,-Sk na organizáciu spomienkovej slávnosti "Szent István-napi megemlékezés",
14. Občianske združenie Katlan, Ul. bisk. Királya 27/11, Komárno
vo výške 10 000,-Sk na tanečný dom "Moldvai csángó táncház",
15. Občianske združenie Katlan, Ul. bisk. Királya 27/11, Komárno
vo výške 20 000,-Sk na Komárňanské generácie - Komáromi generációk,
16. Klub priateľov historických vozidiel, Priemyselná 11, Komárno
vo výške 5 000,-Sk na XI. Zraz historických vozidiel,
17. Komárňanský občiansky klub, Meštianska 10/29, Komárno,
vo výške 5 000,-Sk na výučbu angličtiny v Komárne a na dedinách,
18. Komárňanský komorný orchester Comorra, Letná 12, Komárno
vo výške 20 000,-Sk na cyklus koncertov v roku 2008,
19. Občianske združenie MÁK, Jókaiho 14, Komárno
vo výške 5 000,-Sk na „Potulky v Karpatskej kotline“,
20. Občianske združenie MÁK, Jókaiho 14, Komárno
vo výške 10 000,-Sk na zakúpenie zvukového zariadenia,
21. Matica Slovenská, miestna organizácia, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 20 000,-Sk na predstavenie divadelnej hry "Hlúpy Jano",
22. Matica Slovenská, miestna organizácia, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 5 000,-Sk na výtvarnú súťaž „Komárno v srdci Európy“,
23. Nadácia biskupa Királya, Ul. bisk. Királya 5, Komárno
vo výške 10 000,-Sk na medzinárodnú súťaž „Dobré slovo – Jó szó“,
24. Letné tanečné divadlo n.f., Župná 16, Komárno
vo výške 20 000,-Sk na IX. ročník podujatia „V očakávaní Veľkonočných sviatkov“,
25. Letné tanečné divadlo n.f., Župná 16, Komárno
vo výške 20 000,-Sk na XI. ročník podujatia „V očakávaní Vianočných sviatkov“,
26. Občianske združenie ODYSEA MYSLE, Rozmarínová 2, Komárno
vo výške 5 000,-Sk na podporu celoročnej činnosti združenia,
27. Občianske združenie Palatinus, Nádvorie Európy 1, Komárno
vo výške 20 000,-Sk na zhotovenie sochy kráľovnej Alžbety,
28. PRO ARTE DANUBII, Vnútorná okružná 54/10, Komárno
vo výške 9 000,-Sk na 4. ročník výstavy “Bez hraníc“ v Galérii Limes,
29. Reformovaná cirkev, Jókaiho ul. 34, Komárno
vo výške 5 000,-Sk na organizáciu Letného mládežníckeho tábora,
30. Reformovaná cirkev, Jókaiho ul. 34, Komárno
vo výške 15 000,-Sk na organizáciu Letného detského tábora,
31. Spoločnosť Atelier, Potočná ul. 28, Komárno
vo výške 20 000,-Sk na vydanie mimoriadneho čísla časopisu Atelier,
32. Kempelen Farkas Társaság, Komárno, P.O.Box 188
vo výške 10 000,-Sk na Komárňanský jazzový klub,
33. Stredná priemyselná škola, Petőfiho ul. 2, Komárno
vo výške 5 000,-Sk na medzinárodnú elektrotechnickú súťaž,
34. Stredná priemyselná škola, Petőfiho ul. 2, Komárno
vo výške 10 000,-Sk na predstavenie muzikálu "Képzelt riport..."
35. STU Bratislava, Petőfiho ul. 2, Komárno
vo výške 10 000,-Sk na slávnostnú akadémiu,
36. Zväz skautov maďarskej národnosti, Nám. Sv. Štefana 6, Dunajská Streda
vo výške 10 000,-Sk na podporu činnosti zväzu v Komárne,
37. Občianske združenie SZARKALÁB, Ul. práce 17, Komárno
vo výške 10 000,-Sk na organizáciu akcie „III. Ígérethavi Kavalkád és Íjászverseny“,
38. Občianske združenie SZARKALÁB, Ul. práce 17, Komárno
vo výške 6 000,-Sk na organizáciu akcie „III. Révkomáromi Íjászverseny“,
39. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku, oblastný výbor, Ul. biskupa Királya 5, Komárno
vo výške 10 000,-Sk na organizáciu literárneho táboru mladých "Jókai vers- és prózamondó tábor",
40. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku, oblastný výbor, Ul. biskupa Királya 5, Komárno
vo výške 10 000,-Sk na organizáciu Letnej univerzity,
41. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku, oblastný výbor, Ul. biskupa Királya 5, Komárno
vo výške 10 000,-Sk na organizáciu "Stretnutie matematikov - Nagy Károly",
42. Zväz maďarských rodičov na Slovensku
vo výške 20 000,-Sk na akcie organizované z príležitosti 60. výročia založenia Materskej školy Ul. handlovská 4, Komárno,
43. Občianske združenie Teátrum, Lipová ul. 1, Komárno
vo výške 10 000,-Sk, ako podpora pripravovaných predstavení v roku 2008,
44. Združenie Hedera, Ul. gen. Klapku 11/6, Komárno
vo výške 20 000,-Sk na 14. ročník festivalu „Borostyán Fesztivál“,
45. Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno
vo výške 10 000,-Sk na medzinárodnú výtvarnú súťaž „Čiara bez hraníc“ ,
46. Základná škola s vjm Móra Jókaiho, Komárno
vo výške 10 000,-Sk na recitačnú súťaž "Kaszás Attila Versmondó Fesztivál",
47. Základná škola s vjm Ul. práce 24, Komárno
vo výške 10 000,-Sk, ako podporu kultúrnych programov školy,
48. Židovská náboženská obec, Eötvösova ul. 15, Komárno
vo výške 10 000,-Sk na podporu kultúrnych aktivít "Gyökereink visszahívnak"

s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie je vysporiadanie všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 7 ods. 2 VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia resp.
od vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč

   Nehlasovali: