Číslo hlasovania: 8065
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k Žiadostiam o poskytnutie finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť pre

1. Pro Studentibus Universitatis Nominate De Selye János, Bratislavská cesta 2, Komárno
na organizáciu podujatia IV. Univerzitné dni - Egyetemi napok,
2. Materská škola Ul. mederčská 38, Komárno
na výmenu PVC krytiny a maľovania oplotenia materskej školy
3. Občianske združenie Palatinus, Nádvorie Európy 1, Komárno
na zhotovenie sochy Lajosa Kossutha,
4. Výskumný ústav Univerzity Selyeho, Bratislavská cesta 2, Komárno
na vydanie anglickej verzie knihy,
5. Občianske združenie Zdola, Dlhá 52, Komárno – Nová Stráž
na náklady na prenájom priestorov.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali: