Číslo hlasovania: 8066
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k Hodnoteniu činnosti Mestského kultúrneho strediska Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

hodnotenie činnosti Mestského kultúrneho strediska Komárno,

B/ u k l a d á

riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Komárno
doplniť správu o rozpis nákladov na jednotlivé podujatia.

Termín: 30. mája 2008
Zodpovedná: riaditeľka MsKS Komárno
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Nehlasovali: