Číslo hlasovania: 8067
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2008 z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2008 z účelového fondu z rozpočtu mesta podľa VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport nasledovne:

BC Dunaj Rom Komárno20 000,- Sk
Futbalový klub Premium Komárno30 000,- Sk

 

s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je vysporiadanie všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 7 ods. 2 VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia resp.
od vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: