Číslo hlasovania: 8068
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k návrhu na zmenu uznesenia číslo 561/2008 zo dňa 24. januára 2008


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

zmenu uznesenia číslo 561/2008 zo dňa 24. januára 2008 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2008 z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport nasledovne:

„Mestské zastupiteľstvo

A/ schvaľuje

poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2008 z účelového fondu z rozpočtu mesta podľa VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport nasledovne:

I. KOLEKTÍVNE ŠPORTY 
Kategória A 
Mestský basketbalový klub RIEKER, Komárno1 500 000,-Sk
Klub vodného póla, Komárno300 000,-Sk
Slovenský rybársky zväz30 000,-Sk
Kategória B 
Komárňanský futbalový club, Komárno2 460 000,-Sk
Volejbalový club Univerzita Jána Selyeho, Komárno240 000,-Sk
Volejbalový klub Spartak, Komárno300 000,-Sk
Kategória C 
Dievčenský volejbalový klub, Komárno150 000,-Sk
TJ Futbalový oddiel DYNAMO, Nová Stráž50 000,-Sk
TJ Femina, Komárno5 000,-Sk
TJ STEP – basketbalový oddiel Klokani, Komárno30 000,-Sk
Športový klub Gymnázia H. Selyeho, Komárno15 000,-Sk
TJ SPŠ, Komárno 15 000,-Sk 
II. INDIVIDUÁLNE ŠPORTY 
Kategória A  
Komárňanský kajak-kanoe klub, Komárno 400 000,-Sk
KOMKO, plavecký oddiel, Komárno100 000,-Sk
Delta klub, plavecký oddiel, Komárno90 000,-Sk
Športový klub boxu - SPARTAK, Komárno110 000,-Sk
Zápasnícky klub SPARTACUS, Komárno150 000,-Sk
Karate klub ABC car, Komárno30 000,-Sk
Slovenská federácia Kempo, Komárno70 000,-Sk
Klub vodných motoristov Kormorán, Komárno50 000,-Sk
Komárňanský šachový club, Komárno70 000,-Sk
1. Biliardový club, Komárno25 000,-Sk
Kategória B 
Box club ZRMS - Bašta, Komárno40 000,-Sk
Slovenská federácia silných mužov Herkules Slovakia, Komárno15 000,-Sk
Klub vodného motorizmu Lodiar, Komárno10 000,-Sk
Športový klub polície, Komárno15 000,-Sk
Tenisový klub SPARTAK, Komárno40 000,-Sk
TJ Pokrok - stolnotenisový oddiel, Komárno10 000,-Sk
AWK – Športový klub pretláčania rukou, Komárno10 000,-Sk
Klub športového potápania Poseidon, Komárno40 000,-Sk
Cykloturistický klub Slobodní pútnici, Komárno15 000,-Sk
Kiss Bence10 000,-Sk

 

s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je vysporiadanie všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 7 ods. 2 VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.“

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia resp.
od vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu
Zodpovedný: prednosta MsÚ“
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: