Číslo hlasovania: 8069
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorazové športové podujatia v roku 2008 z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

poskytnutie finančných dotácií na jednorazové športové podujatia v roku 2008 z účelového fondu z rozpočtu mesta podľa VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport nasledovne:

1. Základná škola Komenského ul. 3, Komárno
vo výške 30 000,-Sk na organizáciu Trojstretnutia v rámci KN dní medzi ZŠ Blansko, ZŠ Budapest a ZŠ Komenského,
2. Slovenská federácia Kempo, Eötvösova ul. 45/1, Komárno
vo výške 70 000,-Sk na účasť športovcov na MS v Portugalsku,
3. STETING s. r. o., E. B. Lukácsa 33/24, Komárno,
vo výške 12 000,-Sk na ceny pre víťazov turnaja seniorov nad 40 rokov vo futbale,
4. STETING s. r. o., E. B. Lukácsa 33/24, Komárno
vo výške 30 000,-Sk na ceny pre víťazov turnaja seniorov vo futbale

s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je vysporiadanie všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 7 ods. 2 VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia resp.
od vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Zsolt Sebő

   Nehlasovali: