Číslo hlasovania: 807
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – finančná čas k rozpočtu na rok 2004 – ZUŠ Komárno


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

rozpočet ZUŠ Komárno na strane príjmov a výdavkov na 11.014 tis. Sk na rok 2004.

B) ukladá riaditežovi ZUŠ Komárno

postupova v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: ihneď
Zodpovedný: riaditež ZUŠ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: