Číslo hlasovania: 8070
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadostiam o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta podľa VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport pre:

STETING s. r. o., E. B. Lukácsa 33/24, Komárno, na účasť na medzinárodnom turnaji v Belehrade.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: