Číslo hlasovania: 8071
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k Návrhu na nadviazanie spolupráce medzi mestami Komárno a Ruse


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

návrh Božidara Jotova, primátora mesta Ruse (Bulharsko) na nadviazanie a rozvíjanie spolupráce medzi mestami Komárno a Ruse,

B/ schvaľuje

zámer Mesta Komárno o nadviazanie spolupráce s mestom Ruse,

C/ konštatuje,

že Mesto Komárno má v súčasnosti nadviazané kontakty formou družobného mesta so siedmimi mestami a nadviazanie ďalšieho družobného kontaktu v súčasnosti neodporúča.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh

   Nehlasovali: