Číslo hlasovania: 8072
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k Návrhu na celodenné vysielanie o meste Komárno


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

návrh rozhlasu Magyar Katolikus Rádió RT., Budapest na celodenné vysielanie dňa 11.apríla 2008 z príležitosti medzinárodnej recitačnej súaže „Versünnep“ v meste Komárno

B/ neschvažuje

finančnú podporu Mesta Komárno vo výške 250 000,- HUF na výrobu celodenného vysielania rozhlasu Magyar Katolikus Rádió RT., Budapest dňa 11.apríla 2008 v meste Komárno.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
 Csaba Fehér

   Zdržali sa:
 Attila Petheő

   Nehlasovali: