Číslo hlasovania: 8073
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k návrhom na udelenie Ceny Mesta Komárno


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

udelenie Ceny Mesta Komárno pre:

Mihálya Kissa in memoriam
a
Jókaiho divadlo v Komárne,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

pripravi odovzdanie ceny na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupitežstva v Komárne.

Termín: 26. apríla 2008
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: