Číslo hlasovania: 8074
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k Správe Komisie životného prostredia a verejného poriadku k revitalizácii Mŕtveho ramena Váhu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

vyhodnotenie zmluvy o spolupráci medzi Mestom Komárno a Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. v roku 2007,

B/ konštatuje,

že odborný garant – ŠVP š.p. OZ Bratislava, odbor vodohospodárskych laboratórií, v súčasnosti nedoporučuje aplikáciu prípravku PAX 18 na zníženie množstva obsahu látok, pre ktoré je aplikácia prípravku PAX18 určená,

C/ schvaľuje

revitalizáciu nábrežnej časti plochy na základe projektu na parcele č. 9447 vo vlastníctve Mesta Komárno z dôvodu skultúrnenia a zabránenia ďalšieho zanášania Mŕtveho ramena Váhu vo finančnom rozsahu v súlade so schváleným rozpočtom kapitálových výdavkov Mesta Komárno, oddiel, trieda 0.5.3.0, položka 700 „Revitalizácia Mŕtveho ramena Váhu“,

D/ ukladá
Mestskému úradu Komárno

postupovať v zmysle bodu C/ tohto uznesenia.

Termín: do 30.júna 2008
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Csaba Fehér Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali: