Číslo hlasovania: 8075
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k Správe Komisie rozvoja mesta


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

Správu Komisie rozvoja mesta zo zasadnutí komisie dňa 09. januára 2008, 15. januára 2008, 29. januára 2008, 05. februára 2008, 11. februára 2008 a 04. marca 2008.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus  Csaba Fehér Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali: