Číslo hlasovania: 8076
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k vydaniu informačnej príručky o kultúrnych pamiatkach


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. v prospech a v záujme občanov mesta Komárno, pre efektívnejšiu ochranu kultúrnych pamiatok a v záujme zlepšenia spolupráce v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok vydanie dvojjazyčnej informačnej príručky o právach a povinnostiach vlastníkov kultúrnych pamiatok, alebo nehnuteľností na území pamiatkovej zóny mesta Komárno,

2. členov redakčnej rady v zostavení:
Mgr. Ľudovít Gráfel
Mgr. Csaba Fehér
György Batta,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť vydanie príručky v počte 500 ks,

2. zabezpečiť, aby príručku obdržal každý občan, organizácia alebo inštitút, ktorý má vo vlastníctve kultúrnu pamiatku, alebo nehnuteľnosť na území pamiatkovej zóny mesta Komárno,

3. navrhnúť zdroj financovania vo výške 20 000,- Sk.

Termín: 120 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ a redakčná rada
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus  Csaba Fehér JUDr. Tamás Novák Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali: