Číslo hlasovania: 8077
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k zámeru zmien a doplnkov ÚPN mesta Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

zámer zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno

1. v mestskej časti „Pavel“- Urbanistický blok 27/2:
parc.č. 1648/2 1648/3, 1648/4, 1648/5, 1648/6, 1648/8, 1657/4,1657/7, 1657/8, 1657/9, 1657/10, 1657/11, 1657/12, 1657/13, 1657/14, 1657/15, 1657/21, 1657/22, 1657/23, 1657/24, 1657/25, 1657/26, 1657/27, 1657/28, 1657/29, 1657/30, 1657/31, 1657/32, 1657/33, 1657/34 1657/35, 1657/36, 1657/37, 1657/38, 1657/39, 1657/40, 1657/41, 1657/42, 1657/43, 1657/44, 1657/45, 1657/46, 1657/47, 1657/48, 1657/49, 1657/50, 1657/51, 1657/52, 1657/53, 1657/54, 1657/55, 1657/56, 1657/57, 1657/58, 1657/59, 1657/60, 1657/61, 1657/62, 1657/63, 1657/64, 1657/65, 1657/66, 1657/67, 1657/79, 1657/80 v k.ú. Nová Stráž , z plôch zariadení poľnohospodárskej výroby (F3) na plochy výroby, výrobných služieb, distribúcie a skladov (F2),

2. v mestskej časti „Harčáš“ – Urbanistický blok 31/13:
parc. č. 10231, 10232/2 v k. ú. Komárno, z plôch rekreačných areálov (E1) na plochy
bývania, nerušivej výroby a občianskej vybavenosti (C2),

3. v mestskej časti „Priemyselný obvod“ – Urbanistický blok 5/13 a 5/20:
parc.č. 3598, 3609, 3653, 3654/5, 3661/1, 3664/1, 3664/2, 3664/3 a 3665 v k. ú. Komárno z plôch priemyselnej výroby (F1) na plochy občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského charakteru ( B1),

4. v mestskej časti „Hadovce“ – Urbanistický blok 17/5:
parc.č. 11931/3, 11931/4, 11931/5, 11931/6, 11933, 11931/7, 11931/12, 11931/8,
11931/9, 11931/11, 11932 1 k.ú. Komárno z plôch zariadení poľnohospodárskej výroby (F3) na plochy bývania v rodinných domoch včítane občianskej vybavenosti miestneho významu (A1) a časť pozemku parc.č. 11931/1 z plôch parkov (G1) na plochy bývania v rodinných domoch včítane občianskej vybavenosti miestneho významu (A1), za nasledovných podmienok:
4.1 náklady za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno v zmysle §19 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov hradí vlastník pozemku,
4.2 náklady spojené s výstavbou komunikácií a technickej infraštruktúry hradí vlastník pozemku, bez akejkoľvek finančnej účasti Mesta Komárno,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.


Termín: 31.12.2008
Zodpovedný : prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali: