Číslo hlasovania: 8078
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k návrhu Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno č. 2/2007


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

ukladá
Komisii životného prostredia a verejného poriadku

zostaviť otázky pre posúdenie dôsledkov na životné prostredie (doprava, pachy a pod.) prevádzkovania nového mlyna spoločnosti RAVONA s.r.o. a súvisiaceho logistického centra a po poskytnutí potrebných podkladov spoločnosťou predložiť odborné stanovisko komisie k uvedeným otázkam na nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

Termín: nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Zodpovedný: predseda komisie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Tamás Novák

   Nehlasovali: