Číslo hlasovania: 8079
Číslo bodu: 17..
Uznesenie na úpravu cestovného poriadku MAD


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. úpravu cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy, predĺženie trasy na linke č. 3 v pracovných dňoch denne podľa návrhu dopravcu SAD,

2. zmenu v rozpočte mesta Komárno na rok 2008 v časti „Bežné výdavky – Dotácia MHD“, zvýšenie výdavkov o 55 000 Sk presunom v rámci schváleného rozpočtu mesta Komárno z kapitoly OÚRVSM,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť dodatok k Zmluve o výkone vo verejnom záujme na zabezpečenie pravidelnej mestskej autobusovej dopravy na území mesta Komárno na roky 2008-2009 a úpravu cestovného poriadku MAD s dopravcom Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, akciová spoločnosť,

2. zabezpečiť v spolupráci s dopravcom označenie novej autobusovej zastávky na Alžbetinom ostrove – Platanovej aleji podľa grafickej prílohy.

Termín: 1. apríl 2008
Zodpovedný : prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus  Attila Farkas

   Nehlasovali: