Číslo hlasovania: 808
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – finančná časť k žiadosti Schola Comaromiensis


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

financovanie výmeny kotla z prostriedkov rezervného fondu (914) organizácie Schola Comaromiensis vo výške 30.000,- Sk.

B) ukladá riaditeľovi Schola Comaromiensis

postupovať v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: ihneď
Zodpovedný: riaditeľ Schola Comaromiensis
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende
MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: