Číslo hlasovania: 8080
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k vožbe hlavného kontrolóra Mesta Komárno


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ volí

Mgr. Miklósa Csintalana do funkcie hlavného kontrolóra Mesta Komárno dňom 01. apríla 2008,

B/ určuje

plat hlavného kontrolóra v zmysle § 18c písm. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 2,24 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 László Fazekas JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali: