Číslo hlasovania: 8085
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 16. apríla 2008


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie


Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 16. apríla 2008,

B/ mení

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 471/B/2007 zo dňa 15. novembra 2007 nasledovne:

B/ schvaľuje

odpredaj časti pozemku v šírke areálu spoločnosti o výmere cca 210 m2 z p.č. 10756/1 o výmere 6444 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, upresnenej geometrickým plánom, pre RELAX 2000, spol. s r.o., IČO 36525227, so sídlom Hadovská cesta 5, 945 01 Komárno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 10762/N, s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádzajú inžinierske siete, za cenu podľa BDÚ, t.j. 417,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:
- geometrický plán predloží kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom remene a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene podľa bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ“

C/ zrušuje
uznesenie č. 471/2007 – žiadatelia nedoručili v termíne geometrický plán,
uznesenie č. 525/2007 – pre nezáujem zo strany žiadateľa,
uznesenie č. 553/2007 – pre nezáujem zo strany žiadateľa.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy  Attila Petheő

   Nehlasovali: