Číslo hlasovania: 8088
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

prideli 1-izbový byt v DOS na Gazdovskej ul. 6/3 v Komárne pre Margitu Rigóovú, trvale bytom Komárno, s tým, že v pridelenom byte drobné opravy vykoná na vlastné náklady a zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 7 ods. 7 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: