Číslo hlasovania: 809
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – finančná časť k úprave rozpočtu na dotáciu ŠR a EÚ na ISPA


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zvýšenie rozpočtu mesta na základe oznámenia Ministerstva životného prostredia SR o uskutočnení platby FM 2000/SK/16/P/PE/004 zo dňa 31.3.2004 na strane príjmov a výdavkov na 2.835 tis. Sk.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: ihneď
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende
MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: