Číslo hlasovania: 8091
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k návrhu na priznanie finančnej dotácie


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely podľa VZN Mesta Komárno č. 9/2003 o priznaní dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely pre:

Domov dôchodcov Komárno, so sídlom 945 01 Komárno, Ul. špitálska 16, na zakúpenie 10 ks lavičiek do parku domova dôchodcov vo výške 107.933,- Sk,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárna na sociálne a zdravotné účely pre:

Domov dôchodcov Komárno, so sídlom 945 01 Komárno, Ul. špitálska 16, na zakúpenie 10 ks lavičiek do parku domova dôchodcov vo výške 107.933,- Sk.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák Ing. László Stubendek MUDr. Péter Tóth

   Nehlasovali: