Číslo hlasovania: 8092
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k Návrhu na delegovanie zástupcov mestského zastupitežstva do školských rád


Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ odvoláva

delegovaných zástupcov Mestského zastupitežstva v Komárne z rád škôl a školských zariadení nasledovne:

Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským,
Ul. biskupa Királya 5, 945 01 Komárno
MUDr. Tibor Bastrnák
Gymnázium źudovíta Jaroslava Šuleka
Ul. pohraničná 10, 945 01 Komárno
MUDr. Anton Marek
Stredná priemyselná škola
Petőfiho ul. 2, 945 01 Komárno
Ing. Béla Szabó
Stredná požnohospodárska škola
m.č. Hadovce 12, 945 01 Komárno
MUDr. Peter Tóth
Združená stredná škola obchodu a služieb
Ul. Budovatežská 32, 945 01 Komárno
JUDr. Vojtech Novák
Stredné odborné učilište strojárske
Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno
MUDr. Zsolt Sebő

 

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

doruči delegovaným zástupcom mestského zastupitežstva oznámenie o odvolaní v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ


C/ deleguje

zástupcov mesta Komárno, v ktorom má škola alebo školské zariadenie sídlo do rád škôl a školských zariadení nasledovne:

Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským,
Selye János Magyar Tannyelvű Gimnázium,
Ul. biskupa Királya 5, 945 01 Komárno
MUDr. Tibor Bastrnák
Gymnázium źudovíta Jaroslava Šuleka
Ul. pohraničná 10, 945 01 Komárno
MUDr. Anton Marek
Stredná priemyselná škola,
Ipari Középiskola,
Petőfiho ul. 2, 945 01 Komárno
Ing. Béla Szabó
Stredná požnohospodárska škola,
Mezőgazdasági Középiskola,
Ul. Budovatežská 32, 945 01 Komárno
MUDr. Peter Tóth
Združená stredná škola obchodu a služieb,
Összevont Kereskedelmi és Szolgáltatási Középiskola,
Ul. Budovatežská 32, 945 01 Komárno
JUDr. Vojtech Novák
Stredné odborné učilište strojárske,
Középfokú Gépészeti Szaktanintézet,
Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno
MUDr. Zsolt Sebő

 

D/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

pripravi delegačné listy v zmysle bodu C/ tohto uznesenia a zabezpeči doručenie oznámenia o delegovaní zástupcov mesta Komárno, v ktorom má škola alebo školské zariadenie sídlo, na školy a školské zariadenia.

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Juraj Bača MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek MUDr. Péter Tóth

   Nehlasovali: