Číslo hlasovania: 8093
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k Žiadosti Základnej školy Komenského ul. 3, Komárno, o spolufinancovanie projektu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Vzdelávanie, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú, kód výzvy OPV-2008/1.1/02-SORO pre Základnú školu Komenského ul. 3, Komárno,

2. spolufinancovanie projektu mestom Komárno vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 150.000,- Sk.

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: podľa oznámenia MŠ SR
Zodpovedný: prednosta MsÚ




Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: