Číslo hlasovania: 8094
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k žiadosti združenia Magyar Hagyományőrző Világszövetség o finančnú, materiálnu a organizačnú podporu podujatia „Tavaszi Emlékhadjárat“


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

podporu podujatia „Tavaszi Emlékhadjárat“, konaného dňa 20. apríla 2008, zabezpečením dychového orchestra, venca a ozvučenia.

Termín: 20. apríla 2008
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: