Číslo hlasovania: 8095
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k žiadosti Volejbalového klubu Spartak Komárno o poskytnutie finančnej dotácie na organizáciu majstrovstiev SR v plážovom volejbale z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

poskytnutie finančnej dotácie na jednorazové športové podujatia v roku 2008 z účelového fondu z rozpočtu mesta podľa VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport nasledovne:

Volejbalový klub Spartak, Komárno
vo výške 20 000,-Sk na organizáciu majstrovstiev SR v plážovom volejbale

s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je vysporiadanie všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 7 ods. 2 VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia resp.
od vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Nehlasovali: