Číslo hlasovania: 8096
Číslo bodu: 19.
Uznesenie


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

ukladá
Mestskému úradu v Komárne

vypracova podrobný rozpočet Komárňanských dní na rok 2008 a predloži na nasledujúce zasadnutie Mestského zastupitežstva v Komárne.

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: