Číslo hlasovania: 8097
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k Návrhu Mestského úradu Komárno, Odboru školstva a kultúry, na financovanie športových podujatí „34. ročník Medzinárodného pouličného behu Komárno – Komárom“ a „11. ročník Majstrovstiev Slovenska silákov“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

finančné prostriedky na financovanie športových podujatí „34. ročník Medzinárodného pouličného behu Komárno – Komárom“ a „11. ročník Majstrovstiev Slovenska silákov“ nasledovne:

1. 34. ročník Medzinárodného pouličného behu Komárno – Komárom
vo výške 150.000,- Sk,
2. 11. ročník Majstrovstiev Slovenska silákov vo výške 40 000,- Sk.

B/ schvaľuje

presun finančných prostriedkov v Rozpočte Mesta Komárno na rok 2008 nasledovne:

z kapitoly 08.1.0 položka 642001 – Bežný transfer – šport. fond - 190.000,- Sk
na kapitolu 08.2.0.9 položka 633006 – Všeobecný materiál + 190.000,- Sk,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia.

Termín: 5. mája 2008
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Béla Keszegh Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: