Číslo hlasovania: 8098
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k Návrhu na nadviazanie družobných vzťahov medzi mestami Komárno a Alaverdi (Arménsko)


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

podnet Evojana Andranikoviča, poslanca Mestského zastupiteľstva severoarménskeho mesta Alaverdi na nadviazanie a rozvíjanie spolupráce medzi mestami Komárno a Alaverdi,

B/ konštatuje, že

Mesto Komárno má v súčasnosti nadviazané kontakty formou družobného mesta so siedmimi mestami,

C/ neschvaľuje

zámer Mesta Komárno o nadviazanie spolupráce s mestom Alaverdi.

Termín: 15. mája 2008
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Béla Keszegh

   Nehlasovali: