Číslo hlasovania: 8099
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k návrhu na zmenu Rozpočtu Mesta Komárno na rok 2008


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

1. zmenu Rozpočtu mesta Komárno na rok 2008, zvýšenie bežných príjmov rozpočtu, kategória 300 – Granty a transfery, položka 312 – Transfery v rámci verejnej správy, o sumu 578 tis. Sk,
2. zmenu Rozpočtu mesta Komárno na rok 2008, zvýšenie bežných výdavkov rozpočtu, kategória 600, oddiel 01, položka 630 – Tovary a služby, o sumu 114 tis. Sk, na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ŠFRB,
3. zmenu Rozpočtu mesta Komárno na rok 2008, zvýšenie bežných výdavkov rozpočtu, kategória 600, oddiel 01, položka 630 – Tovary a služby, o sumu 101 tis. Sk, na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík,
4. zmenu Rozpočtu mesta Komárno na rok 2008, zvýšenie bežných výdavkov, kategória 600, oddiel 01, položka 610, 620, 630, o sumu 363 tis. Sk, na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov SR,
5. zmenu Rozpočtu mesta Komárno na rok 2008, zvýšenie bežných príjmov rozpočtu, kategória 400 – Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami, položka 453 – Zostatok prostriedkov ŠR z predchádzajúcich rokov, o sumu 429 tis. Sk,
6. zmenu Rozpočtu mesta Komárno na rok 2008, zvýšenie bežných výdavkov rozpočtu, kategória 600, oddiel 01, položka 630 – Tovary a služby, o sumu 24 tis. Sk, na prenesený výkon štátnej správy v oblasti registra obyvateľstva,
7. zmenu Rozpočtu mesta Komárno na rok 2008, zvýšenie kapitálových výdavkov rozpočtu, kategória 700, oddiel 10, položka 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia, o sumu 250 tis. Sk, na realizáciu projektu „Stredisko osobnej hygieny pre bezdomovcov Mesta Komárno“
8. zmenu Rozpočtu mesta Komárno na rok 2008, zvýšenie bežných výdavkov rozpočtu, kategória 600, oddiel 09, položka 642, o sumu 155 tis. Sk, zostatok prostriedkov ŠR z predchádzajúcich rokov na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na odchodné a cestovné žiakom,

B/ schvaľuje

zmenu Rozpočtu mesta Komárno na rok 2008, Príloha č. 2 – Rozpočet kapitálových výdavkov, presun časti finančných prostriedkov, oddiel 10, položka 700 – Projekty – sociálne zariadenia, kód zdroja 40, p. č. 62, na pozíciu p. č. 4a, v sume 150 tis. Sk, na realizáciu projektu „Stredisko osobnej hygieny pre bezdomovcov mesta Komárno“,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. premietnuť zmeny v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia do Rozpočtu Mesta Komárno na rok 2008,
2. postupovať v zmysle bodu A/, B/ a C/1 tohto uznesenia.

Termín: 31. mája 2008
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali: