Číslo hlasovania: 81 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za obdobie I. štvrťroka 2001


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za obdobie I. štvrťroka 2001.

B) ukladá hlavnej kontrolórke mesta Komárno

vykonať kontrolu vydaných stanovísk k investičnej činnosti a ich súlad s VZN a zákonom za posledné 4 roky,

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Štefan Zámbó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Imre Andruskó
Ing. Gábor Cséplő  Attila Farkas PhDr. János Kovács  Mihály Mácza
 Mária Hajabácsová Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek
Mgr. Lajos Szép  Anton Andrássy Ing. Štefan Langschadl MVDr. Alexander Galgóczy
 Helena Belokosztolszká RNDr. Géza Nagy MUDr. Peter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Győrfy Ing. Peter Békési

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 81 - spresnenie Bod B
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za obdobie I. štvrťroka 2001


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za obdobie I. štvrťroka 2001.

B) ukladá hlavnej kontrolórke mesta Komárno

vykonať kontrolu vydaných stanovísk k investičnej činnosti a ich súlad s VZN a zákonom za posledné 4 roky,

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
 Mária Hutter MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Imre Andruskó Ing. Peter Békési
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Ing. Péter Bábi
PhDr. Éva Dohnanec Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy  Helena Belokosztolszká MVDr. Alexander Galgóczy
Ing. Gábor Cséplő  Attila Farkas PhDr. János Kovács  Mihály Mácza
MUDr. Tibor Baštrnák  Mária Hajabácsová Ing. László Stubendek Ing. Štefan Zámbó
Ing. Štefan Langschadl

   Proti:

   Zdržali sa:
 Anton Andrássy

   Nehlasovali: