Číslo hlasovania: 810
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – finančná časť k úprave rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy ŠFRB na rok 2004


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zvýšenie rozpočtu mesta na základe oznámenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa 12.2.2004 na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŠFRB na rok 2004 na strane príjmov a výdavkov na 324 tis. Sk.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: ihneď
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési  Attila Farkas
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende
MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: