Číslo hlasovania: 8100
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k záväznému limitu dotácie na bežné výdavky a zmeny rozpočtu na strane bežných príjmov a výdavkov na rok 2008 - Domov Dôchodcov Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

1. záväzný limit dotácie na bežné výdavky pre Domov Dôchodcov Komárno na rok 2008 vo výške 17.140 tis. Sk na základe listu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/008457/2008-442 na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno,

2. zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2008, zvýšenie bežných príjmov rozpočtu, kategória 300 – Granty a transfery, položka 312 – Transfery v rámci verejnej správy, o sumu 640 tis. Sk,

3. zmenu rozpočtu Domova Dôchodcov Komárno na rok 2008, zvýšenie bežných výdavkov rozpočtu, kategória 600, oddiel 10, položka 630 – Tovary a služby, o sumu 640 tis. Sk,

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno a
Eve Ipóthovej, riaditeľke Domova Dôchodcov Komárno

premietnuť zmeny rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu mesta Komárno a Domova Dôchodcov Komárno na rok 2008.

Termín: 31. mája 2008
Zodpovední: prednosta MsÚ Komárno a riaditeľka DD
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány MUDr. Péter Tóth

   Nehlasovali: