Číslo hlasovania: 8101
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k záväznému limitu dotácie na kapitálové výdavky a zmeny rozpočtu na strane kapitálových príjmov a výdavkov na rok 2008 - Domov Dôchodcov Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

1. záväzný limit dotácie na kapitálové výdavky pre Domov Dôchodcov Komárno na rok 2008 vo výške 650 tis. Sk na základe listu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/012057/2008-442 na financovanie kapitálových výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno,

2. zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2008, zvýšenie kapitálových príjmov rozpočtu, kategória 300 – Granty a transfery, položka 322 – Transfery v rámci verejnej správy, o sumu 150 tis. Sk,

3. zmenu rozpočtu Domova Dôchodcov Komárno na rok 2008, zvýšenie kapitálových výdavkov rozpočtu, oddiel 10, položka 700 – Kapitálové výdavky, o sumu 150 tis. Sk,

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno a
Eve Ipóthovej, riaditeľke Domova Dôchodcov Komárno

premietnuť zmeny rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu mesta Komárno a Domova Dôchodcov Komárno na rok 2008.

Termín: 31. mája 2008
Zodpovední: prednosta MsÚ Komárno a riaditeľka DD
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali: