Číslo hlasovania: 8102
Číslo bodu: 19.
Uznesenie k žiadosti o poskytnutiu finančného príspevku pre Schola Comaromiensis na rok 2008


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

žiadosť Schola Comaromiensis o poskytnutie finančného príspevku na mzdové a prevádzkové náklady vo výške 300 tis. Sk na rok 2008,

B/ schvaľuje

poskytnutie finančnej pôžičky, ako prechodnú finančnú výpomoc na mzdové a prevádzkové náklady vo výške 300 tis. Sk na rok 2008 pre Schola Comaromiensis,

C/ ukladá
Mestskému úradu Komárno a
Zsuzsane Holderik, riaditeľke Schola Comaromiensis

1. neotvárať nový ročník v školskom roku 2008/2009,
2. postupovať v zmysle bodu B a C/1 tohto uznesenia.

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovední: prednosta MsÚ Komárno a riaditeľka Schola Comaromiensis
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: